وزارت علوم ، تحقیقات ، فناوری

این وب سایت جهت سهولت در دسترسی به قوانین وزارت علوم میباشد .

سر فصل رشته ها
ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸  

سرفصل رشته های علوم قرآنی و علوم اقتصادی و مدیریت بیمه و مدیریت بازرگانی و حسابداری و مدیریت امور بانکی در مقاطع مختلف به نقل از سایت سازمان سنجش


علوم قرآنی و حدیث

کارشناسی علوم قرانی و حدیث

کارشناسی علوم قرانی و حدیث

کارشناسی علوم قرانی و حدیث

کارشناسی علوم قرانی و حدیث

کارشناسی ارشد علوم قرانی و حدیث

کارشناسی ارشد علوم قرانی و حدیث

کارشناسی ارشد علوم قرانی و حدیث

کارشناسی ارشد علوم قرانی و حدیث

دکتری علوم قرانی و حدیث

 

علوم اقتصادی

کارشناسی علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 

مدیریت امور بانکی

کاردانی مدیریت اموربانکی

کارشناسی مدیریت امور بانکی

 

مدیریت بیمه

کاردانی مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

 

مدیریت  بازرگانی

کاردانی مدیریت  بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دکتری مدیریت بازرگانی

 

مدیریت صنعتی

کاردانی مدیریت صنعتی

کارشناسی مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

حسابداری

کاردانی حسابداری 1366

کاردانی حسابداری 1376

کارشناسی حسابداری 1362

کارشناسی حسابداری 1381

کارشناسی ارشد حسابداری

دکتری حسابداری